המדריך המלא לזוכה

ייצוג זוכים בהוצאה לפועל
- למשרד משרד עורכי דין דוד אנג`ל התמחות מיוחדת וניסיון רב שנים בגביית חובות. פעולות הגבייה מתבצעות על ידי משרדנו ביעילות רבה, ובמהירות. משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף ופועל ביסודיות ובעקביות לכל אורך ניהול התיק על מנת לגבות את החוב והכל באמצעות מערכת הגבייה וההליכים העומדים לרשות הזוכה בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ.

 
 צו עיכוב יציאה מן הארץ
צו עיכוב יציאה מן הארץ צו עיכוב יציאה מן הארץ

על מנת לעכב יציאתו של חייב מן הארץ, מוטלת על הזוכה החובה להראות שיש יסוד להניח כי החייב עומד לצאת את הארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו שאם לא כן, הבקשה תדחה.


ראה מידע נוסף     
 עיקול רכב
עיקול רכב עיקול רכב
זוכה רשאי לעקל רכב הרשום על שם החייב במטרה למוכרו לשם פירעון חובו של החייב.
בקשת העיקול נשלחת למשרד הרישוי לצורך רישום העיקול.

בנוסף לכך, ניתן לעקל רכב של החייב גם אם הרכב רשום על שם צד ג`, ככל שראש ההוצאה לפועל שוכנע שרכב זה משמש את החייב ורשום על שם אחר בכדי להימנע מעיקול.


 מאסר
מאסר מאסר

ניתן לבקש צו מאסר בהוצאה לפועל רק כאשר חייב מוכרז כבעל יכולת המתחמק מתשלום חובותיו. כלומר, חייב שלמרות שיש לו כסף נמנע מלשלם לזוכה את חוב.

זכור! אין אפשרות להוציא צו מאסר כנגד חייב כך סתם.


ראה מידע נוסף     
 עיקול מקרקעין
עיקול מקרקעין עיקול מקרקעין

כאשר בבעלות החייב מקרקעין, רשאי ראשההוצאה לפועל להורות על עיקול זכויות במקרקעין הרשומות על שם החייב בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל, או בחברה הממשכנת (כגון עמידר).

כמו כן אם הזכויות בקרקע טרם נרשמו על שם החייב, ניתן להטיל עיקול על זכויותיו על פי הערת אזהרה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין לטובתו.


ראה מידע נוסף     
 עיקול מיטלטלין
עיקול מיטלטלין עיקול מיטלטלין
ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלין של החייב ומכירתם או על מימושם בדרך אחרת,
לצורך ביצוע העיקול רשאי המוציא לפועל :
- להיכנס לחצרים של החייב שבהם נמצאים או עלולים להימצא מיטלטלי החייב ולעקלם;
- להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ולעקל מיטלטלי החייב, ובלבד שימסור תחילה למחזיק החצרים הודעה על הצו ועל כוונתו להיכנס אליהם, זולת אם ראש ההוצאה לפועל סבור שמתן הודעה מוקדמת עלול לסכל את העיקול.
- למכור את המעוקלים, ובלבד שעברו ארבעה עשר ימים מיום הטלת העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק; היו הנכסים פסידים, רשאי המוציא לפועל למכרם מיד לאחר העיקול.

ראה מידע נוסף     
 עיקול חשבון בנק ו/או כספים
עיקול חשבון בנק ו/או כספים עיקול חשבון בנק ו/או כספים

הזוכה = בעל החוב, יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל, בבקשה לעקל חשבון או חשבונות בנק של החייב בכדי לתפוס כסף, שישמש לפירעון החוב.

עיקול חשבון בנק נשלח לבנק המסוים שבו מתנהל החשבון שמבוקש לעקל. בהודעת העיקול, מתבקש הבנק להודיע בתוך 10 ימים, האם קיימים בחשבון החייב המתנהל אצלו, כספיםשניתן לעקל. בנוסף, ככל שייכנס כסף לחשבון החייב בבנק, לאחר מועד העיקול, על הבנקלעקל כסף זה ולתת הודעה על כך ללשכת ההוצאה לפועל.


ראה מידע נוסף     
 עיקול צד ג'
עיקול צד ג' עיקול צד ג'
נכסים שאינם ברשותו של החייב אלא בידי " צד ג` " ניתנים לעיקול. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול נכסי החייב הנמצאים בידי צד ג`.
לדוגמא אם ידוע שהחייב אמור לקבל כספים מגורם מסוים, ניתן לבקש להטיל עיקולים אצל אותו גורם.

נכסי צד ג` שאינם ניתנים לעיקול:
משכורת מינימום, מזונות, כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר בגובה שכר העבודה הפטור מעיקול.

בקשת עיקול צד ג` תכיל  את שמו ומענו של צד ג` המחזיק בנכסי החייב, (אם יש לצד ג` סניפים כגון בנקים אזי יצוין הסניף הראשי) אם הבקשה היא לעיקול נכס מסוים יש לציין מהוא נכס.

 הליכי גבייה
הליכי גבייה הליכי גבייה

לאחר חלוף 21 ימים ממועד המצאת האזהרה רשאי הזוכה לבקש נקיטת הליכי גבייה נגד החייב.

זכור!! לא די בפתיחת תיק ההוצאה לפועל. לשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת הליכים נגד החייב אלא פועלת על פי בקשותיך. בנוסף על הזוכה לעקוב אחר הליכי הגבייה ולפעול בהתאם. פתיחת תיק הוצאה לפועל ללא פעולות יזומות ומעקב אחריהן מצידך לא תסייע לך בגביית החוב.
 
ניתן לברר החלטות בתיק ההוצאה לפועל והליכי גבייה שונים במרכז מידע הארצי בטלפון שמספרו 02-6593333 הפועל בימים א`- ה` בין השעות 8:00 – 16:00. יש להצטייד במספר תיק ומספר תעודת זהות של הזוכה.

 נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה
נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה

במקרים בהם מגיע מידע כלשהו בדבר כוונותיו של החייב לבצע פעולה אשר מטרתה היא הכשלה או סיכול גביית החוב, (כגון: החייב יבריח את רכושו או יעלים את נכסיו) וזאת עוד בטרם נמסרה האזהרה לחייב, רשאי הזוכה לבקש נקיטת הליכים טרם מתן האזהרה.

בקשה מסוג זה יש להגיש לראש ההוצאה לפועל. יש להוסיף לבקשה תצהיר חתום ומאושר כדין ע"י עורך דין. בתצהיר יש לפרט את הפעולות אותן החייב עושה כדי להתחמק מתשלום החוב ולהוסיף את הפעולה הנדרשת על מנת למנוע מן החייב לחמוק מתשלום.


 נקיטת הליכים
נקיטת הליכים נקיטת הליכים

לאחר שחלפו 21 ימים מיום המצאת האזהרה לידי החייב יכול הזוכה להתחיל לנקוט הליכי גבייה והכל במידה והחייב לא פרע את חובו ולא הגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל על מנת שיעוכבו הליכי ההוצאה לפועל.


ראה מידע נוסף     
 מסירת אזהרה
מסירת אזהרה מסירת אזהרה

מסירת אזהרה כדין מצביעה על פתיחת הליכי הוצאה לפועל והמחוקק מיחס חשיבות להמצאתה כדין. על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:

  • למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עימו שמלאו לו 18 שנה.
  • במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש למסור את האזהרה במשרד הרשום של התאגיד.
  • כאשר החייב סירב לקבל את האזהרה או לחתום על אישור המסירה, על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר יחשב למסירה מלאה כדין.
  • אם לאחר שלושה ביקורים החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו אולם הדבר לא יחשב להמצאה מלאה.

ראה מידע נוסף     
 פתיחת תיק
פתיחת תיק פתיחת תיק

במה כרוכה פתיחת תיק הוצאה לפועל?

פתיחת תיק הוצאה לפועל של פסק דין
בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.
 
שים לב: חובה לציין בטופס הנ"ל את שמו המדויק והמלא של חייב:
אדםלמלא את מספר תעודת הזהות, מענו המדויק אשר כולל את המיקודולא ת.ד!
חברה/ תאגיד – אם החייב הינו תאגיד אזי יש לציין את מספר התאגיד

ראה מידע נוסף     
 מכתב דרישה
מכתב דרישה מכתב דרישה

בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל או נקיטת הליכי הוצאה לפועל, נשלח לחייב מכתב דרישה לשלם את חובו תוך פרק זמן מוגדר.

במידה והחייב לא נענה למכתב הדרישה ו/או הודיע כי אינו מעוניין לשלם את חובו אז נפנה ללשכת ההוצאה לפועל ונפתח כנגדו תיק שבו ינקטו כלפיו הליכי הוצאה לפועל.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל