ביטול צוואה – הכיצד?

צוואה מהי?
מעגל החיים תחילתו בלידה וסופו במוות לעיתים בנסיבות לא צפויות, צוואה היא הדרך המשפטית להביע את רצונכם בקשר לחלוקת רכושכם לאחר מותכם. הצוואה תקבל תוקף רק לאחר מותכם, אז מוטבי הצוואה, קרוביכם, יאלצו לפנות לרשם לענייני משפחה על-מנת לבקש לקיים את צוואתכם. עריכתה של צוואה מונעת מלחמות ירושה מיותרות , ונותנת לכם את האפשרות לבחור למי להוריש חפצים או רכוש מסוים לאדם ספציפי שהוקרתם בחייכם. אדם שלא ערך צוואה, יחולק עזבונו בין משפחתו/קרוביו לפי חוק הירושה.


     חזרה ל->

סוגי הצוואות המוכרים בדין:
1.צוואה בכתב יד, אשר נכתבה כולה בידי המנוח.
2.צוואה בכתב מול שני עדים אשר אינם בעלי עניין או נהנים מהצוואה.
3.צוואה בפני רשות, כלומר בפני שופט , דיין, רשם או הגשה בכתב ע"י המצווה עצמו לידי אחד. כי זוהי כוונתו של המצווה.
4.צוואה בעל פה , היא צוואה אשר תצווה ע"י מי שגוסס או האמין שהוא גוסס בפני שני עדים.
מומלץ לערוך צוואה בסיטואציות הבאות:
1.כאשר אתם רוצים לחלק את עיזבונכם בחלוקה שונה מזו שקבועה בחוק הירושה.
2.כאשר נישואיכם עלו על שירטון.
3.כאשר הנכם פרודים או גרושים מבן-הזוג.
4.כאשר נישאתם מחדש.
5.כאשר אתם חיים יחד כ- "ידועים בציבור"
6.באם יש לכם ילד חריג אשר לא יוכל להגיע למצב בעתיד של עצמאות כלכלית.
7.במצבים של שותפות עסקית אשר אינה מוסדרת,ויהיה קושי לקרוביכם לדרוש את המגיע להם לאחר מותכם.
8.כאשר ברצונכם לנשל קרוב משפחה הזכאי באם לא תנשלו אותו בצוואה לקבל חלק ממונכם.
9.באשר אתם רוצים לכלול בעיזבון זכויות/נכסים שאינם נכללים בו ע"פ דין כגון קופת גמל/קרן פנסיה.
עילות לביטול צוואה

הוראות החוק בדבר ביטול צוואה נגזרות מהוראות לעריכתה;

המצווה יכול לבטל את צוואתו באחת מן הדרכים הבאות:

1.ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ,בעל-פה;

ביטול צוואה בכתב יד -
לפי סעיף 19 לחוק הירושה המצווה מחויב לכתוב בכתב ידו כי הצוואה מבוטלת, כתב הביטול חייב לשאת תאריך ואת חתימתו של המצווה.

ביטול צוואה בפני עדים - המצווה מצהיר בפני שני עדים כי הצוואה מבוטלת, בכתב הביטול חייב להיות תאריך ואת חתימתו של המצווה ושני העדים, אשר יאשרו באותו מעמד את כתב הביטול.

ביטול צוואה בפני רשות - ביטול הצוואה במעמד של שופט, רשם או דיין , לחילופין, בהגשת דבר ביטול הצוואה בכתב לאחד מהם תוך שהוא מצהיר בפניהם שזהו כתב ביטול הצוואה.

ביטול צוואה בעל-פה - המצווה במצב של "שכיב מרע", במצב של גסיסה והוא מודיע בפני שני עדים כי הוא מבטל את הצוואה.

2.ביטולה של הצוואה ע"י השמדתה; המצווה יכול לבטל את הצוואה על השמדתה הפיסית, קרי, הוא יכול לקרוע את צוואתו בכך היא מתבטלת. ישנו קושי היכול להיווצר באם נותרו העתקים נוספים של הצוואה שטרם הושמדו וזה יצור אי וודאות באשר לרצון של המצווה לבטל את הצוואה.

3.ביטולה במשתמע של הצוואה בעריכת צוואה חדשה לפי סעיף 36 (ב) לחוק הירושה , צוואה חדשה , אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת , רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה והוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת.

העילות בגינן יבטל ביהמ"ש צוואה או חלק ממנה :
1.פגם צורני - כאשר קיים פגם צורני/חזותי לדוג` חסר או פגם מהותי בצורתה של הצוואה בצוואה ביהמ"ש לא יורה על קיומה של הצוואה וזאת גם באם שוכנע מעבר לכל ספק שזהו רצונו של המצווה , יחד עם זאת , ביהמ"ש רשאי בשיקול דעתו ובהחלטה מנומקת להורות על קיומה חרף הפגמים/החסרים. יצוין , כי משנפלו פגמים צורניים בצוואה , עובר הנטל להוכחת אמיתותה של הצוואה ולתקפותה על מי שמבקש לקיימה.

2.המצווה אינו כשיר לצוות - צוואה שנערכה ע"י קטין או מי שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה בטלה, ביהמ"ש יבחן את צלילות דעתו/מצבו הנפשי/מצבו השכלי של המצווה (באם יש לו את הכלים) ביום שבו ערך המצווה את הצוואה.

3.הפעלת לחץ בלתי סביר על המצווה בזמן עשיית הצוואה - ביהמ"ש יבחן האם הופעל לחץ בלתי הוגן על המצווה , ייתכן כי המצווה היה חסר עצמאות ותלוי בזולתו או שהיה עצמאי אך הופעל עליו לחץ בלתי סביר ו/או הוגן אשר הביאה אותו למצב בו הוא משאיר רכוש/זכויות בניגוד גמור לרצונו.

ישנו סייג בסעיף 31 לחוק הירושה שקובע כי באם ההשפעה הבלתי הוגנת נפסקה , העילה בגינה תתיישן שנה לאחר מיכן , "הלך הרוח" שהוביל את המחוקק בעניין זה כי גם באם הייתה השפעה בלתי הוגנת הרי שלאחר שהופסקה , המצווה יכול היה לבטל את הצוואה ולכתוב/להשאיר צוואה חדשה משלא עשה כן הצוואה שרירה וקיימת והיא זו שמבטאת את רצונו.

4.צוואה שנעשתה מחמת טעות - סעיף 30 (ב) סעיף המאפשר לביהמ"ש לקיים צוואה למרות שקיים בה פגם , ביהמ"ש יבחן האם חרף הטעות ניתן לקבוע את רצונו של המצווה ולהדגיש ייתכן את הצוואה שתקוים בסופו של דבר לא תהיה בדיוק כפי שרצה המצווה .

5.צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי - ולהדגיש ביטול חלק מהצוואה עקב היותו בלתי חוקי או בלתי אפשרי אינו מבטל את החלקים החוקיים שאינם קשורים במאומה לחלקים הנ"ל.

6. הוראת צוואה שנחתמה ע"י עדים המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח חלק באופן אחר בעריכתה , או הוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - סיטואציה בה אחד הנהנים ע"פ הצוואה משמש כעד, במקרה כזה הצוואה בטלה, יחד עם זאת, ביהמ"ש יבחן את מידת האינטנסיביות וחומרת המעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה,ייתכן כי ביהמ"ש את חלקה של הצוואה המתייחסת לנהנה ולא יבטל את הצוואה כולה.

כיצד יש להגיש התנגדויות לקיום צוואה?
תקנות 19 לתקנות הירושה , התשנ"ח – 1998 קובעת את הפרוצדורה שיש לנקוט בה על-מנת להגיש התנגדות לבקשה לקיום צוואה או לצו ירושה. התנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה , אך הדיון ייערך בבית המשפט לענייני משפחה. יש להמציא עותקים מספיקים עבור בית משפט , המבקש ועבור כל בעל דין אחר, לרבות כל יורש או צד מעוניין אחר.

בבקשה להתנגדות יש לפרט את נושא ההתנגדות והנימוקים לבקשה, המסמכים עליהם מסתמך המבקש וכן תצהיר לאימות האמור בבקשה , אשר מידיעתו האישית של המבקש המצהיר. בנוסף, יש לשלם את האגרה שנקבעה ולצרף ייפוי כוח , במידה והמבקש מיוצג ע"י עורך דין.

יש להקפיד על הגשת ההתנגדות במועד, קרי תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה ברשומות , כאשר הרשם רשאי להאריך את זמן הגשת ההתנגדות.

יורש ע"פ צוואה או ירושה (להלן: "זוכה") יקבל לביתו בדואר רשום הודעה על בקשה לקיים צוואה או ירושה. אלא, שגם זוכה פוטנציאלי , דוגמת בן-משפחה של המצווה , עלול שלא לקבל הודעה ולכן חשוב לעיין גם בעיתונים היומיים ולברר האם ניתנה הודעה כזו, בכדי להספיק ולהגיש התנגדות במקרה הצורך.
עם הגשת ההתנגדות לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה , יועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה, באזור השיפוט הרלוונטי , שם ייערך הדיון בהתנגדות עצמה.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל